Pierwsza część podręcznika do 1 klasy – Oblicza epok 1.1 to pierwsza część podręcznika do języka polskiego dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum) wydanego przez WSiP. Podręcznik obejmuję wiedzę z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Zawiera charakterystykę dwóch epok historyczno- literackich: starożytności i średniowiecza.

Podział podręcznika na działy

Podręcznik podzielony został na trzy działy:

  • Biblia w literaturze i kulturze
  • Literatura Greków i Rzymian
  • Średniowiecze

Każdy dział zawiera ogólne informacje o epoce: kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz wyjaśnienie pojęć filozoficznych i teoretycznoliterackich kluczowych dla danej epoki.Teksty kultury z konkretnego okresu literackiego często opatrzone są komentarzem. W podręczniku zamieszczono polecenia do tekstów, ułatwiające ich zrozumienie i interpretację. Teksy z danej epoki zawsze zestawione są z tekstami współczesnymi, dobranymi pod kątem podobieństwa tematu, motywów, środków wyrazu. Przykładowo, po tekstach psalmów biblijnych zamieszczono wiersz Wisławy Szymborskiej “Psalm”, po wierszach Horacego można znaleźć współczesny wiersz Josifa Brodskiego “W stylu Horacego”.

Po każdym dziale zamieszczono część powtórzeniową.

Budowa działu powtórzeniowego

  • na końcu działu znajdują się polecenia, które pomogą uczniom powtórzyć materiał omówiony na lekcjach. Przy każdym poleceniu podano tytuły utworów, do których uczeń może się odwołać. Można tam znaleźć również przykładowe tematy do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.
  • w bloku powtórzeniowym uczeń znajdzie wskazówki, jak można przygotować na dany temat ustną wypowiedź, która będzie poprawna merytorycznie, a także zgodna z zasadami logiki i poprawności językowej. Podręcznik zawiera opracowanie przykładowego zadania, które uczeń może potraktować jako wzór.
  • kolejna część bloku powtórzeniowego poświęcona jest kształtowaniu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych rożnych typów w oparciu o tekst nieliteracki (publicystyczny lub popularnonaukowy). Ta część pomaga uczniom zapoznać się z rodzajami zadań, jakie występują w arkuszach maturalnych z języka polskiego.